ĐỀ NGHỊ NAC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN NAM BẮC GIANG !